วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๐๕๓๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน ห้วยทรายใต้-วังยาว ที่ กม.๒๑๖+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/03/2564 สทล.15/2/2564 ลว. 18 พ.ค. 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 15
107 จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๗ สาย บ.ช้างแรก - อ.บางสะพานน้อย ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๑๐+๕๙๐.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๑๐.๕๙๐ กิโลเมตร 03/03/2564 eb - สทล.๑๕/๔๒/๒๕๖๔ ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
108 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๕๑+๐๘๗-กม.๕๗+๑๐๐ งานทางจักรยาน (ระยะที่ ๒) ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/02/2564 eb - สทล.๑๕/๔๑/๒๕๖๔ ลว. ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
109 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ราชบุรี-ปากท่อ ระหว่าง กม.๒+๔๐๐-กม.๓+๔๐๐ ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ดำเนินการระหว่าง กม.๒+๔๐๐ - กม.๒+๙๐๐) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/02/2564 eb - สทล.๑๕/๔๐/๒๕๖๔ ลว. ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
110 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและขยายไหล่ทางโดยวิธีปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทล.๓๒๐๘ ตอนควบคุม๐๑๐๒ ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๓๙+๐๐๐-กม.๔๐+๕๐๐ 11/02/2564 eb - สทล.๑๕/๓๙/๒๕๖๔ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
111 โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ระหว่าง กม.๗๗+๐๐๐ - กม.๗๙+๐๐๐ ด้านซ้ายทาง ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 03/02/2564 eb - สทล.๑๕/๓๘/๒๕๖๔ ลว. 9 ก.พ. 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 15
112 โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ระหว่าง กม.๕๘+๕๙๐ - กม.๕๙+๒๐๐ ด้านขวาทาง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 03/02/2564 eb - สทล.๑๕/๓๗/๒๕๖๔ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
113 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ กิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๑,๐๒๐๒ ตอน หนองหญ้าปล้อง - พุสวรรค์ - ยางชุม ระหว่าง กม.๒๕+๙๒๑ - กม.๔๒+๗๘๕ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง ๑๖.๘๖๔ กิโลเมตร 25/01/2564 eb - สทล.๑๕/๓๖/๒๕๖๔ ลว. ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
114 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและขยายไหล่ทางโดยวิธีปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทล.๓๒๐๘ ตอนควบคุม๐๑๐๒ ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๓๙+๐๐๐-กม.๔๐+๕๐๐ 20/01/2564 eb - สทล.๑๕/๓๕/๒๕๖๔ ลว. ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
115 งานขยายจราจร หมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ หนองควง - หนองหญ้าปล้อง 12/01/2564 eb - สทล.๑๕/๓๔/๒๕๖๔ ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
116 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ กิจกรรมขยายทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองควง - หนองหญ้าปล้อง ระหว่าง กม.๓+๕๐๐ - กม.๖+๕๐๐ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร 11/01/2564 eb - สทล.๑๕/๓๓/๒๕๖๔ ลว. ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
117 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี งปม. ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างฯ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน ห้วยทรายใต้-วังยาว ที่ กม.๒๑๖+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/12/2563 eb - สทล.๑๕/๓๒/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
118 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี งปม. ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างฯ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน ห้วยทรายใต้-วังยาว ที่ กม.๒๑๖+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
119 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๒๐๐๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู ที่ กม.๒๗๖+๑๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๕,๑๔๕ ตร.ม.) 13/11/2563 eb - สทล.๑๕/๒๘/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
120 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๒๐๐๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ระหว่าง กม.๓๐๓+๐๐๐ - กม.๓๐๔+๑๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๐,๘๒๓ ตร.ม.) 13/11/2563 eb - สทล.๑๕/๒๙/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 106 ถึง 120 จาก 185 รายการ