วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
อัตรากำลังสำนักงานทางหลวงที่ 15
ลงวันที่ 02/12/2562

อัตรากำลังสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

ข้าราชการ 51 คน คิดเป็น 30.18%

51

ลูกจ้างประจำ 31 คน คิดเป็น 18.34%

31

พนักงานราชการ 34 คน คิดเป็น 20.12%

34

ลูกจ้างชั่วคราว 53 คน คิดเป็น 31.36%

53

รวมทั้งสิ้น: 169 คน


'