วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
เนื้อหาเพจ
ค้นหา
ลำดับ ชื่อเนื้อหาเพจ วันที่แสดงผล
1 พรบ+ระเบียบ กรมทางหลวง 02/08/2562
2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานพัสดุ 02/08/2562
3 คู่มือซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง 24/07/2562
4 หลักเกณฑ์การขออนุญาตให้ยานพาหนะเดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดินฯ 24/07/2562
5 เอกสารประกอบการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวง 24/07/2562
6 ขั้นตอนในการขออนุญาตสำหรับการขนย้ายเครื่องจักร 24/07/2562
7 คู่มือการตรวจสอบเอกสารเดินรถบนทางหลวง 24/07/2562
8 คู่มือแนวปฎิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 24/07/2562
9 คู่มือตรวจสอบและประเมินสภาพความเสียหายของผิวทาง และ คู่มือซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง 24/07/2562
10 คู่มือการก่อสร้างถนนคอนกรีตแบบไร้รอยต่อ (CRCP) สายแรกของกรมทางหลวง ทล.331บ.เนินผาสุข-มาบเอียง ตอน 1 24/07/2562