วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
แนะนำหน่วยงาน
ลงวันที่ 01/11/2561

ประวัติสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์)

 

                 สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการของกรมทางหลวง พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  ๑๓๒ ตอนที่ ๕ ก เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ กรมทาง (กรมทางหลวงปัจจุบัน) ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อดูแลเส้นทางโดยใช้ ชื่อว่า เขตการทางประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาในปีพ.ศ.๒๔๘๙ ได้ถูกยุบควบรวมกับเขตการทางกรุงเทพ เมื่อมีการพัฒนาเส้นทางมากขึ้น มีความจำเป็นต้องดูแลรักษาเส้นทางให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และปลอดภัยเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน แบ่งแยกออกจากเขตการทางกรุงเทพอีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่า สำนักทางหลวงที่ ๑๓ (ประจวบคีรีขันธ์)

                 ในปี ๒๕๕๘ ได้มีกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการของกรมทางหลวง จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้คำปรึกษาและแนะนำแขวงทางหลวงในพื้นที่ได้แก่

๑. แขวงทางหลวงนครปฐม

๒. แขวงทางหลวงเพชรบุรี

๓. แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม

๔. แขวงทางหลวงราชบุรี

๕. แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์

๖. แขวงทางหลวงชุมพร

                 เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 6 แขวงทางหลวง มีระยะทางประมาณ 2,294.866 กิโลเมตรแบ่งเป็น ผิวทางคอนกรีตประมาณ 80.507 กิโลเมตร ผิวทางแอสฟัลท์ประมาณ 2,214.359 กิโลเมตร

                 สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) เป็นหน่วยงาน ๑ ใน ๑๘ สำนักงานทางหลวงของกรมทางหลวง ที่เป็นหน่วยงานของการบริหารราชการ ส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ใน ส่วนภูมิภาค โดย สำนักงานตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ ในทางหลวงหมายเลข 4 ระหว่างช่วง กม. 230+735 – กม.230+970 (ด้านซ้ายทาง) มีเนื้อที่ 23 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา

 

แผนที่แบ่ง สำนักงานทางหลวง

 


'