วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้งานส่วนอำนวยความปลอดภัย 13/06/2567 15,228.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้งานส่วนอำนวยความปลอดภัย, ส่วนแผนงาน 13/06/2567 10,168.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรอกโซ่ เปิด-ปิด ประตูโรงงาน จำนวน ๑ รายการ (ส่วนเครื่องกล) 12/06/2567 9,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 15 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้งานภายใน สทล.๑๕ 12/06/2567 6,729.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานส่วนไฟฟ้า 12/06/2567 45,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้งานส่วนแผนงาน, พัสดุ, สารบรรณ 12/06/2567 54,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2567 06/06/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 82-6155-16-5 (งานเงินทุน) 05/06/2567 26,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 44-9360-14-3 (งานเงินทุน) 05/06/2567 17,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 21-6497-15-4 (งานเงินทุน) 05/06/2567 24,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 15-6137-91-1 (งานเงินทุน) 05/06/2567 9,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อใบมีด จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 82-6155-16-5 (งานเงินทุน) 05/06/2567 5,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานส่วนสำรวจและออกแบบ 04/06/2567 18,370.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานส่วนสำรวจและออกแบบ 04/06/2567 48,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้งานส่วนสำรวจและออกแบบ 04/06/2567 8,642.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,089 รายการ