วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ เพื่อใช้งานส่วนไฟฟ้า 20/05/2563 7,622.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานส่วนอำนวยความปลอดภัย 20/05/2563 8,080.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานส่วนอำนวยความปลอดภัย 20/05/2563 5,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานส่วนสำรวจและออกแบบ 18/05/2563 8,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 33 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 23-6167-97-7 (งานเงินทุน) 15/05/2563 118,170.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 82-6107-10-0 จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุน) 14/05/2563 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อไส้กรอง จำนวน 23 รายการ เพื่อใช้กับรถ จำนวน 11 คัน (งานเงินทุน) 12/05/2563 37,055.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 25-6414-93-5 (งานเงินทุน) 12/05/2563 12,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 15 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน 2563 เพื่อใช้งานภายใน สทล.15 12/05/2563 6,755.05 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 08/05/2563 1,074,359,894.59 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานส่วน/ฝ่าย ของ สทล.15 08/05/2563 35,462.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานส่วน/ฝ่าย ของ สทล.15 08/05/2563 76,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง รวมจำนวน 5 รายการ ของส่วนเครื่องกล, ส่วนสำรวจและออกแบบ, ส่วนอำนวยความปลอดภัย และงานการเงินฯ 08/05/2563 7,864.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานสารบรรณ 08/05/2563 6,670.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 15 จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 82-6107-10-0 จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) 12/05/2563 9,012.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 243 รายการ