วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕
ลงวันที่ 12/12/2561

สรุประยะทางในความควบคุม  ปี 2561

สำนักงานทางหลวงที่ 15

ลำดับที่ แขวงทางหลวง ระยะทาง ผิวทาง  (กม.) ระยะทางต่อ Workload หมายเหตุ
(กม.) คอนกรีต ลาดยาง 2 เลน (กม.)
1 ชุมพร 425.077 0 425.077 652.587 2243.796  
2 ประจวบคีรีขันธ์ 365.113 5.066 360.047 673.781 2001.478  
3 ราชบุรี 388.565 0 388.565 516.005 1840.658  
4 นครปฐม 314.468 65.206 249.262 566.271 1810.887  
5 สมุทรสงคราม 497.799 11.518 486.281 497.799 1552.277  
6 เพชรบุรี 669.514 3.785 665.729 669.514 2216.391  
รวมทั้งสิ้น 2660.536 85.575 2574.961 3575.957 11665.487  

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สรุประยะทางในความควบคุม ปี 2561 สำนักงานทางหลวงที่ 15 700 ดาวน์โหลด
แผนที่แสดงระยะทางควบคุม สำนักงานทางหลวงที่ 15 Update : 23/2/60 5 ดาวน์โหลด

'