วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ติดต่อเรา
ลงวันที่ 19/11/2561

ที่ตั้งสำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)


หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

โทรศัพท์/โทรสาร ส่วน/ฝ่าย เบอร์ติดต่อภายใน
  0 3251 1201 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15  211
  0 3251 1403 รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 ตำแหน่งที่ 1  222
  รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 ตำแหน่งที่ 2  212
  ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม  423
  ส่วนสำรวจและออกแบบ  321
  ส่วนแผนงาน  221
  ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง  331
  ส่วนเครื่องจักรกล  442
  ส่วนอำนวยความปลอดภัย  332
  ส่วนกฏหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน  142
  ส่วนบริหารงานทั่วไป  231
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ  242
  ส่วนไฟฟ้า  -
  งานการเงินและบัญชี  143
  งานพัสดุและสัญญา  151
  งานสารบรรณ  251

'