วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข้อมูลไฟล์ดาวน์โหลด
ค้นหา
ลำดับ ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
1 Excel แบบแจ้งข้อมูลรับเงินผ่าน-KTB-Corporate-Online-2
2 PDF ปริมาณการจารจร ปี 2558 2559 2560
3 PDF คู่มือซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง
4 PDF หลักเกณฑ์การขออนุญาตให้ยานพาหนะเดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดินฯ
5 PDF ประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนด (ฉบับที่ 1)
6 PDF ประกาศห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่กำหนด (ฉบับที่ 2)
7 PowerPoint ไฟล์ PowerPoint เรื่องมาตรการควบคุมงานก่อสร้างทาง (ผส.ทล.15)
8 PowerPoint ไฟล์ PowerPoint การควบคุมงานสำหรับงานบำรุงรักษาทางหลวง (ชก.ทล.15)
9 PowerPoint ไฟล์ PowerPoint เรื่องการควบคุมคุณภาพวัสดุสร้างทางสำหรับการก่อสร้างถนนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
10 PowerPoint ไฟล์ PowerPoint เรื่องการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (วว.ทล.15)
11 PDF เอกสารประกอบการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวง
12 PDF ขั้นตอนในการขออนุญาตสำหรับการขนย้ายเครื่องจักร
13 PDF คู่มือการตรวจสอบเอกสารเดินรถบนทางหลวง
14 PDF คู่มือแนวปฎิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
15 PDF 32 ข้อสั่งการเร่งด่วน ของ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง