วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
166 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.๗+๗๕๐ - กม.๙+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/03/2563 eb - สทล.๑๕/๒๒/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
167 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๒๘+๗๐๐ - กม.๒๒๙+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/03/2563 eb - สทล.๑๕/๒๓/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
168 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ กิจกรรมงานขยายทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองควง - หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง ๓.๐๐๐ กิโลเมตร 17/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
169 โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ระหว่าง กม.๕๗+๗๗๕ - กม.๕๘+๗๕๐ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
170 โครงการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ระหว่าง กม.๒๘+๗๗๕ - กม.๓๕+๓๐๓ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
171 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกปฐมพร - แยกหมอเล็ก ระหว่าง กม.๐+๓๕๗ - กม.๑+๕๔๐ RT. และ กม.๑+๗๓๐ - กม.๓+๐๙๗ RT. ปริมาณงาน ๒ แห่ง 17/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
172 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๒ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกละแม - สวนแตง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
173 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๙+๕๐๐ - กม.๓๒+๗๓๐ LT. ปริมาณงาน ๓.๒๓๐ กม. 12/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
174 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองปลาไหล - ดอนตูม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
175 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๕๗+๘๘๖ - กม.๖๑+๐๐๐ LT. ปริมาณงาน ๓.๑๑๔ กม. 12/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
176 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.๑๓+๗๒๐ - กม.๑๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
177 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๓๒๐๐ งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ปากท่อ - สระพัง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๒๖+๖๓๕ - กม.๑๓๑+๐๑๕ RT. ปริมาณงาน ๕๔,๖๐๒ ตร.ม. 04/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
178 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ ระหว่าง กม.๖+๗๓๕ - กม.๘+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
179 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๑๘๐+๐๐๐ - กม.๑๘๑+๔๐๐ RT. และ กม.๑๘๑+๘๕๐ - กม.๑๘๓+๖๕๐ LT. ปริมาณงาน ๓.๒๐๐ กม. 04/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
180 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน บางเลน - ลำลูกบัว ระหว่าง กม.๕๕+๐๐๐ - กม.๕๖+๖๗๔ ซ้ายทาง - ขวาทาง ปริมาณงาน ๓.๓๔๘ กม. 04/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 166 ถึง 180 จาก 186 รายการ