วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 25/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๕ ตอน บางสะพาน-น้ำรอด ระหว่าง กม.๓๘๙+๓๐๐-กม.๓๙๒+๙๒๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๖๒๐ กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมฯ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทล.๓๒๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เจ็ดเสมียน-โคกหม้อ ระหว่าง กม.๗+๑๐๐ - กม.๑๑+๗๙๐ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๐๑,๑๑๐ ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 19/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๒๐๗+๒๗๕ - กม.๒๑๐+๑๖๗ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๐,๔๑๐ ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๕๑+๗๐๐ - กม.๑๕๔+๖๗๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๓,๖๓๘ ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 19/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๑๘๑+๔๐๐-กม.๑๘๔+๓๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๙๐๐ กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 19/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม.๓๖๘+๒๐๐ - กม.๓๗๐+๘๖๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๘,๑๘๐ ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 10/03/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 15 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๐๕๓๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน ห้วยทรายใต้-วังยาว ที่ กม.๒๑๖+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/02/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ราชบุรี-ปากท่อ ระหว่าง กม.๒+๔๐๐-กม.๓+๔๐๐ ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ดำเนินการระหว่าง กม.๒+๔๐๐ - กม.๒+๙๐๐) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/02/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๕๑+๐๘๗-กม.๕๗+๑๐๐ งานทางจักรยาน (ระยะที่ ๒) ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 08/02/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและขยายไหล่ทางโดยวิธีปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทล.๓๒๐๘ ตอนควบคุม๐๑๐๒ ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๓๙+๐๐๐-กม.๔๐+๕๐๐ เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 98 รายการ