วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 11/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๖๔+๔๑๗ - กม.๓๖๖+๐๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๖๔+๔๑๗ - กม.๓๖๖+๐๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
3 11/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาตะเครา - ท่าแลง ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๑๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 11/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.๘๓+๔๐๐ - กม.๘๔+๖๐๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 11/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.๑๘+๕๑๕ - กม.๒๐+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 11/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หนองหอย - เตาปูน ระหว่าง กม.๙+๒๔๒ - กม.๑๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 11/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.๙+๘๕๐ - กม.๑๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 11/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.๑๒+๔๕๕ - กม.๑๓+๗๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 03/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หนองหอย-เตาปูน ระหว่าง กม.๙+๒๔๒ - กม.๑๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 03/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.๘๓+๖๐๐ - กม.๘๔+๖๐๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 163 รายการ