วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 15/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๔,๙ ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๑+๒๒๕ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 15/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๔,๙ ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๑+๒๒๕ ยกเลิกแผน
3 15/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๔,๙ ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๑+๒๒๕ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 30/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 15 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓+๘๐๐ - กม.๕+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 27/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 15 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓+๘๐๐ - กม.๕+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ยกเลิกแผน
6 16/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 15 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓+๘๐๐ - กม.๕+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 16/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 15 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๕๐+๙๖๘ - กม.๕๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 16/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 15 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑+๓๖๓ - กม.๑๒+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 11/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ปากท่อ - สระพัง ระหว่าง กม.๑๓๑+๘๑๕ - กม.๑๓๔+๓๓๓ LT. ปริมาณงาน ๒.๕๑๘ กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 11/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 15 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๑๙+๑๐๐ - กม.๒๐+๖๙๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 47 รายการ