วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุอื่น ๆ ชำรุด (นอกเงินทุนฯ) จำนวน ๑๗๖ รายการ 04/08/2563 สทล.15/พ.2/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 15
2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๔,๙ ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๑+๒๒๕ ระยะทาง ๑.๑๒๕ กิโลเมตร โดยขยายช่องทางจราจรและสะพาน จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง ข้างละ ๒.๕๐ เมตร และเกาะกลางถนน ๑ สายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/04/2563 eb - สทล.๑๕/๓๖/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
3 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน ห้วยทรายใต้ – วังยาว ที่ กม.๒๑๖+๕๙๗ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/04/2563 eb - สทล.๑๕/๓๕/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
4 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๕๐+๙๖๘ - กม.๕๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/04/2563 eb - สทล.๑๕/๓๔/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓+๘๐๐ - กม.๕+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/04/2563 eb - สทล.๑๕/๓๓/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑+๓๖๓ - กม.๑๒+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/04/2563 eb - สทล.๑๕/๓๒/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
7 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๑๙+๑๐๐ - กม.๒๐+๖๙๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/04/2563 eb - สทล.๑๕/๓๑/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
8 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๖๐๐ - กม.๖๘+๓๒๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/04/2563 eb - สทล.๑๕/๒๙/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
9 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๒+๖๕๖.๖๒ - กม.๗๓+๙๖๑ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/04/2563 eb - สทล.๑๕/๓๐/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
10 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ปากท่อ - สระพัง ระหว่าง กม.๑๓๑+๘๑๕ - กม.๑๓๔+๓๓๓ LT. ปริมาณงาน ๒.๕๑๘ กม. 07/04/2563 eb - สทล.๑๕/๒๘/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
11 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.๑๐+๓๖๒ - กม.๑๒+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/04/2563 eb - สทล.๑๕/๑๙/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
12 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ ระหว่าง กม.๓+๕๐๐ - กม.๕+๑๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/04/2563 eb - สทล.๑๕/๒๐/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
13 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๒๐๐๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ระหว่าง กม.๒๒+๙๐๐ - กม.๒๓+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/04/2563 eb - สทล.๑๕/๒๑/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
14 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ระหว่าง กม.๒๙+๘๗๒ - กม.๓๑+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/04/2563 eb - สทล.๑๕/๒๔/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
15 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.๑+๒๒๕ - กม.๒+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/04/2563 eb - สทล.๑๕/๒๕/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 1 ถึง 15 จาก 38 รายการ