วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๕ ตอน บางสะพาน-น้ำรอด ระหว่าง กม.๓๘๙+๓๐๐-กม.๓๙๒+๙๒๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๖๒๐ กม.) 26/03/2564 eb - สทล.๑๕/๔๘/๒๕๖๔ ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมฯ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทล.๓๒๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เจ็ดเสมียน-โคกหม้อ ระหว่าง กม.๗+๑๐๐ - กม.๑๑+๗๙๐ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๐๑,๑๑๐ ตร.ม.) 25/03/2564 eb - สทล.๑๕/๔๗/๒๕๖๔ ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
3 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม.๓๖๘+๒๐๐ - กม.๓๗๐+๘๖๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๘,๑๘๐ ตร.ม.) 30/03/2564 eb - สทล.๑๕/๔๙/๒๕๖๔ ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
4 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๑๘๑+๔๐๐-กม.๑๘๔+๓๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๙๐๐ กม.) 24/03/2564 eb - สทล.๑๕/๔๖/๒๕๖๔ ลว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
5 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๒๐๗+๒๗๕ - กม.๒๑๐+๑๖๗ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๐,๔๑๐ ตร.ม.) 24/03/2564 eb - สทล.๑๕/๔๕/๒๕๖๔ ลว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
6 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๕๑+๗๐๐ - กม.๑๕๔+๖๗๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๓,๖๓๘ ตร.ม.) 24/03/2564 eb - สทล.๑๕/๔๔/๒๕๖๔ ลว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
7 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๐๕๓๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน ห้วยทรายใต้-วังยาว ที่ กม.๒๑๖+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/03/2564 eb - สทล.๑๕/๔๓/๒๕๖๔ ลว. ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
8 จ้างเหมาทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๗ สาย บ.ช้างแรก - อ.บางสะพานน้อย ระหว่าง กม. ๐+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๑๐+๕๙๐.๐๐๐ ระยะทางยาวประมาณ ๑๐.๕๙๐ กิโลเมตร 03/03/2564 eb - สทล.๑๕/๔๒/๒๕๖๔ ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
9 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๕๑+๐๘๗-กม.๕๗+๑๐๐ งานทางจักรยาน (ระยะที่ ๒) ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/02/2564 eb - สทล.๑๕/๔๑/๒๕๖๔ ลว. ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
10 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ราชบุรี-ปากท่อ ระหว่าง กม.๒+๔๐๐-กม.๓+๔๐๐ ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ดำเนินการระหว่าง กม.๒+๔๐๐ - กม.๒+๙๐๐) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/02/2564 eb - สทล.๑๕/๔๐/๒๕๖๔ ลว. ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
11 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและขยายไหล่ทางโดยวิธีปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทล.๓๒๐๘ ตอนควบคุม๐๑๐๒ ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๓๙+๐๐๐-กม.๔๐+๕๐๐ 11/02/2564 eb - สทล.๑๕/๓๙/๒๕๖๔ ลว. ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
12 โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ระหว่าง กม.๗๗+๐๐๐ - กม.๗๙+๐๐๐ ด้านซ้ายทาง ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 03/02/2564 eb - สทล.๑๕/๓๘/๒๕๖๔ ลว. 9 ก.พ. 2564 สำนักงานทางหลวงที่ 15
13 โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ระหว่าง กม.๕๘+๕๙๐ - กม.๕๙+๒๐๐ ด้านขวาทาง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 03/02/2564 eb - สทล.๑๕/๓๗/๒๕๖๔ ลว. ๙ ก.พ. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
14 โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ กิจกรรมก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๑,๐๒๐๒ ตอน หนองหญ้าปล้อง - พุสวรรค์ - ยางชุม ระหว่าง กม.๒๕+๙๒๑ - กม.๔๒+๗๘๕ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทาง ๑๖.๘๖๔ กิโลเมตร 25/01/2564 eb - สทล.๑๕/๓๖/๒๕๖๔ ลว. ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
15 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและขยายไหล่ทางโดยวิธีปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ (ASPHALT HOT MIX RECYCLING) ทล.๓๒๐๘ ตอนควบคุม๐๑๐๒ ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๓๙+๐๐๐-กม.๔๐+๕๐๐ 20/01/2564 eb - สทล.๑๕/๓๕/๒๕๖๔ ลว. ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 1 ถึง 15 จาก 90 รายการ