วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ประเมินผลงานแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
ลงวันที่ 06/06/2565

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 คณะทำงานประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความปลอดภัย สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) ได้เดินทางไปประเมินผลงานของหมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) เพื่อคัดเลือกหัวหน้าหมวดทางหลวงและหัวหน้างานด้านวิศวกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 เป็นตัวแทน?สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) เข้าร่วมประเมินในระดับ?ภาคใต้?


'