วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สระกระเทียม - คลองอีจาง ระหว่าง กม.๗๔+๓๕๗ - กม.๗๔+๘๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 18/11/2563 eb - สทล.๑๕/๓๑/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
122 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๗๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บ้านบ่อ - พระประโทน ระหว่าง กม.๑๖+๘๕๐ - กม.๑๘+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๔๕๐ กม.) 13/11/2563 eb - สทล.๑๕/๒๗/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
123 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.๔+๒๗๗ - กม.๕+๕๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/11/2563 eb - สทล.๑๕/๒๔/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
124 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ระหว่าง กม.๔๓+๙๐๐ - กม.๔๕+๖๙๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/11/2563 eb - สทล.๑๕/๒๖/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
125 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เขาวัง - น้ำพุ ระหว่าง กม.๐+๘๐๐ - กม.๒+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/11/2563 eb - สทล.๑๕/๒๕/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
126 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.๗๐+๐๗๕ - กม.๗๒+๒๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/11/2563 eb - สทล.๑๕/๒๓/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
127 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ระหว่าง กม.๓๐๗+๐๐๐ - กม.๓๐๘+๖๑๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/11/2563 eb - สทล.๑๕/๒๑/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
128 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองตะแครง - ลูกแก ระหว่าง กม.๕+๔๐๐ - กม.๗+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/11/2563 eb - สทล.๑๕/๒๒/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
129 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สี่แยกปฐมพร-แยกหมอเล็ก ระหว่าง กม.๐+๓๕๘ - กม.๕+๕๐๐ LT. (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/11/2563 eb - สทล.๑๕/๒๐/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
130 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองควง - หนองหญ้าปล้อง ระหว่าง กม.๑๔+๐๐๐ - กม.๑๖+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/11/2563 eb - สทล.๑๕/๑๙/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
131 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางแพ - บางพรม ระหว่าง กม.๐+๒๗๐ - กม.๓+๗๖๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/11/2563 eb - สทล.๑๕/๑๕/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
132 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แยกโพธารส - ท่ายาง ระหว่าง กม.๔+๒๐๐ - กม.๕+๘๐๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/11/2563 eb - สทล.๑๕/๑๘/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
133 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ศีรษะทอง - วัดปรีดาราม ระหว่าง กม.๑๐+๑๐๐ - กม.๑๓+๖๙๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/11/2563 eb - สทล.๑๕/๑๗/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
134 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ ระหว่าง กม.๕+๑๗๐ - กม.๖+๗๓๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/11/2563 eb - สทล.๑๕/๑๖/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
135 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หนองควง - หนองหญ้าปล้อง ตอน ๔ ระหว่าง กม.๖+๕๐๐ - กม.๑๐+๓๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๖,๖๕๐ SQ.M.) 05/11/2563 eb - สทล.๑๕/๑๓/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 121 ถึง 135 จาก 185 รายการ