วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางสะพาน - หนองหัดไท ระหว่าง กม.๐+๕๕๑ - กม.๓+๑๑๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/12/2564 eb - สทล.๑๕/๗/๒๕๖๕ ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
92 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ระหว่าง กม.๑๒+๘๕๐ - กม.๑๕+๕๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/12/2564 eb - สทล.๑๕/๖/๒๕๖๕ ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
93 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี ระหว่าง กม.๓๔+๕๐๐ - กม.๔๒+๘๖๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๘๙,๗๖๐ ตร.ม.) 08/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
94 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๒+๐๐๐ - กม.๑๕+๒๖๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๒๖๐ กม.) 08/12/2564 eb - สทล.๑๕/๕/๒๕๖๕ ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
95 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.๕๖+๗๐๐ - กม.๕๙+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/12/2564 eb - สทล.๑๕/๓/๒๕๖๕ ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
96 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยชินสีห์ - ราชบุรี ระหว่าง กม.๑๐+๐๗๕ - กม.๑๐+๘๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/12/2564 eb - สทล.๑๕/๒/๒๕๖๕ ลว. ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
97 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ ระหว่าง กม.๐+๒๒๘ - กม.๑+๘๔๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/12/2564 eb - สทล.๑๕/๑/๒๕๖๕ ลว. ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
98 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยชินสีห์ - ราชบุรี ระหว่าง กม.๑๐+๐๗๕ - กม.๑๐+๘๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
99 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.๕๖+๗๐๐ - กม.๕๙+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
100 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๕ ตอน บางสะพาน-น้ำรอด ระหว่าง กม.๓๘๙+๓๐๐-กม.๓๙๒+๙๒๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๖๒๐ กม.) 26/03/2564 eb - สทล.๑๕/๔๘/๒๕๖๔ ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
101 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๓๓๐๐ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมฯ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทล.๓๒๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เจ็ดเสมียน-โคกหม้อ ระหว่าง กม.๗+๑๐๐ - กม.๑๑+๗๙๐ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๐๑,๑๑๐ ตร.ม.) 25/03/2564 eb - สทล.๑๕/๔๗/๒๕๖๔ ลว. ๑ เม.ย. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
102 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม.๓๖๘+๒๐๐ - กม.๓๗๐+๘๖๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒๘,๑๘๐ ตร.ม.) 30/03/2564 eb - สทล.๑๕/๔๙/๒๕๖๔ ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
103 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๑๘๑+๔๐๐-กม.๑๘๔+๓๐๐ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๙๐๐ กม.) 24/03/2564 eb - สทล.๑๕/๔๖/๒๕๖๔ ลว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
104 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน สระพระ - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๒๐๗+๒๗๕ - กม.๒๑๐+๑๖๗ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๐,๔๑๐ ตร.ม.) 24/03/2564 eb - สทล.๑๕/๔๕/๒๕๖๔ ลว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
105 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ระหว่าง กม.๑๕๑+๗๐๐ - กม.๑๕๔+๖๗๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๓,๖๓๘ ตร.ม.) 24/03/2564 eb - สทล.๑๕/๔๔/๒๕๖๔ ลว. ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 91 ถึง 105 จาก 185 รายการ