วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน ลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ระหว่าง กม.๗๕+๑๐๖ - กม.๗๗+๓๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/12/2564 eb - สทล.๑๕/๒๑/๒๕๖๕ ลว. ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
77 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๙๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขามัทรี - หาดทรายรี ระหว่าง กม.๐+๘๐๐ - กม.๑+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๔๐๐ กม.) 21/12/2564 eb - สทล.๑๕/๒๐/๒๕๖๕ ลว. ๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
78 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เนินสันติ - แยกยายรวย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๕+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/12/2564 eb - สทล.๑๕/๑๙/๒๕๖๕ ลว. ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
79 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขื่อนเพชร - บางกุฬา ระหว่าง กม.๑๘+๖๐๐ - กม.๒๐+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 17/12/2564 eb - สทล.๑๕/๑๘/๒๕๖๕ ลว. ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
80 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เขาวัง - น้ำพุ ระหว่าง กม.๒+๓๐๐ - กม.๔+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/12/2564 eb - สทล.๑๕/๑๕/๒๕๖๕ ลว. ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
81 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านพละ - ปะทิว ระหว่าง กม.๕+๖๕๐ - กม.๑๑+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 16/12/2564 eb - สทล.๑๕/๑๗/๒๕๖๕ ลว. ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
82 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทล. ๓๔๕๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สามแยกบ้านกรูด - ปากคลองบ้านกรูด ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/12/2564 eb - สทล.๑๕/๑๖/๒๕๖๕ ลว. ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
83 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ระหว่าง กม.๕+๘๕๐ - กม.๗+๖๔๖ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/12/2564 eb - สทล.๑๕/๑๔/๒๕๖๕ ลว. ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
84 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.๓+๔๗๕ - กม.๔+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/12/2564 eb - สทล.๑๕/๑๓/๒๕๖๕ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
85 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เนินสันติ - แยกยายรวย ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๕+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 15
86 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทล. ๓๔๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขื่อนเพชร - เขื่อนแก่งกระจาน ระหว่าง กม.๒๑+๖๐๐ - กม.๒๔+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/12/2564 eb - สทล.๑๕/๑๒/๒๕๖๕ ลว. ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
87 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขื่อนเพชร - ห้วยโสก ระหว่าง กม.๔+๕๐๐ - กม.๗+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/12/2564 eb - สทล.๑๕/๘/๒๕๖๕ ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
88 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเข้าหาดทุ่งวัวแล่น ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๗๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/12/2564 eb - สทล.๑๕/๑๐/๒๕๖๕ ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
89 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปากคลอง-ปากน้ำชุมพร ระหว่าง กม.๕+๐๐๐-กม.๖+๖๖๕ (รวมปรับปรุงบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/12/2564 eb - สทล.๑๕/๙/๒๕๖๕ ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
90 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอนเขาบ่อ-ท่าทอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๔+๕๐๐-กม.๒๕+๐๐๐ LT. และ กม.๒๗+๐๐๐-กม.๒๙+๔๔๔ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๙๔๔ กม.) 13/12/2564 eb - สทล.๑๕/๑๑/๒๕๖๕ ลว. ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 76 ถึง 90 จาก 185 รายการ