วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๙๔+๘๐๐ - กม.๒๙๖+๙๙๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๑๙๐ กม.) 03/10/2565 eb-สทล.๑๕/๒๘/๒๕๖๖ ลว.๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
62 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน นครชัยศรี - ดอนตูม ระหว่าง กม.๑๖+๘๕๐ - กม.๑๗+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๐.๘๐๐ กม.) 30/09/2565 eb-สทล.๑๕/๕/๒๕๖๖ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
63 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แยกโพธารส-ท่ายาง ระหว่าง กม.๒+๗๐๐-กม.๔+๐๘๐ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/09/2565 eb-สทล.๑๕/๒๖/๒๕๖๖ ลว.๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
64 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๕๗+๓๙๕ - กม.๕๙+๘๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/09/2565 eb-สทล.๑๕/๔/๒๕๖๖ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
65 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน เขื่อนเพชร - เขาลูกช้าง ระหว่าง กม.๑+๑๓๕-กม.๔+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/09/2565 eb-สทล.๑๕/๑๒/๒๕๖๖ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
66 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน คลองอีจาง - หลุมดิน ระหว่าง กม.๙๒+๑๔๐ - กม.๙๘+๔๐๓ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๓,๑๐๔ ตร.ม.) 30/09/2565 eb-สทล.๑๕/๒๙/๒๕๖๖ ลว.๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
67 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑,๐๑๐๒ ตอน เขาวัง-น้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๗+๒๗๐- กม.๘+๕๘๒ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๓๑๒ กม.) 30/09/2565 eb-สทล.๑๕/๓๑/๒๕๖๖ ลว.๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
68 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู ระหว่าง กม.๒๖๘+๙๕๐ - กม.๒๗๕+๘๒๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๖,๖๒๒ ตร.ม.) 30/09/2565 eb-สทล.๑๕/๒๗/๒๕๖๖ ลว.๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
69 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒,๐๑๐๓ ตอน เขาบ่อ-ท่าทอง-สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๕๓+๙๐๐-กม.๕๕+๐๐๐ LT. และ กม.๕๕+๐๐๐-กม.๕๕+๙๒๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/09/2565 eb-สทล.๑๕/๒๓/๒๕๖๖ ลว.๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
70 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๕๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยศาลา - หนองหญ้าปล้อง ระหว่าง กม.๒๑+๒๑๕-กม.๒๓+๘๘๓ (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๔๔๓ กม.) 29/09/2565 eb-สทล.๑๕/๒๐/๒๕๖๖ ลว.๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
71 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๓ ตอน ท่าทอง - สวนสมบูรณ์ ระหว่าง กม.๗๖+๗๐๐ - กม.๗๘+๗๐๓ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๐๐๓ กม.) 29/09/2565 eb-สทล.๑๕/๒๔/๒๕๖๖ ลว.๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
72 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๕๒๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สามแยกกระจับ - หนองโพ ระหว่าง กม.๓+๙๕๔ - กม.๖+๕๑๙ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๕๖๕ กม.) 29/09/2565 eb-สทล.๑๕/๓๐/๒๕๖๖ ลว.๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
73 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๖๔+๔๑๗ - กม.๓๖๖+๐๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/09/2565 eb-สทล.๑๕/๓๕/๒๕๖๖ ลว.๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
74 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี งปม. ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๐๕๑๐ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แฟลต ๓ ชั้น ๒๐ ครอบครัว สทล.๑๕ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑ แห่ง ทล. ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอนห้วยทรายใต้ - วังยาว ที่ กม.๒๑๖+๗๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/09/2565 สทล.๑๕/๑/๒๕๖๖ ลว.๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
75 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ ระหว่าง กม.๐+๒๒๘ - กม.๑+๘๔๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/01/2565 eb - สทล.๑๕/๒๓/๒๕๖๕ ลว. ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 61 ถึง 75 จาก 186 รายการ