วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางแพ - บางพรม ระหว่าง กม.17+200 - กม.18+500 ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/10/2565 eb-สทล.๑๕/๑๗/๒๕๖๖ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
47 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว-หนองหมู ระหว่าง กม.๒๓๗+๙๑๖-กม.๒๓๙+๕๙๓ LT.,กม.๒๓๗+๙๘๑-กม.๒๓๙+๓๓๘ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๖๗๗ กม.) 05/10/2565 eb-สทล.๑๕/๒/๒๕๖๖ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
48 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - หนองบ้วย ตอน ๑ ที่ กม.๑๖๓+๓๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/10/2565 eb-สทล.๑๕/๑๔/๒๕๖๖ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
49 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน หนองบ้วย - ห้วยทรายใต้ ที่ กม.๑๗๙+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/10/2565 eb-สทล.๑๕/๑๓/๒๕๖๖ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
50 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน หนองบ้วย - ห้วยทรายใต้ ตอน ๒ ที่ กม.๑๗๖+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/10/2565 eb-สทล.๑๕/๑๕/๒๕๖๖ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
51 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๑๖๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน สวี - บ่อคา ระหว่าง กม.๒+๘๗๕ - กม.๕+๕๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/10/2565 eb-สทล.๑๕/๒๕/๒๕๖๖ ลว.๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
52 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ดอนตูม-บางเลน ระหว่าง กม.๑๒+๐๐๐ - กม.๑๒+๗๗๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/10/2565 eb-สทล.๑๕/๘/๒๕๖๖ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
53 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หลักสาม - บางโทรัด ระหว่าง กม.๐+๔๗๕ - กม.๖+๑๗๘ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๔,๗๗๕ ตร.ม.) 04/10/2565 eb-สทล.๑๕/๖/๒๕๖๖ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
54 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ระหว่าง กม.๑๐+๗๕๑-กม.๑๒+๐๐๐ LT. และ กม.๑๕+๖๐๘ - กม.๑๖+๓๙๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๐๓๖ กม.) 03/10/2565 eb-สทล.๑๕/๒๒/๒๕๖๖ ลว.๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
55 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน วังไคร้ - เขื่อนแก่งกระจาน ระหว่าง กม.๑๓+๔๐๐ - กม.๑๕+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/10/2565 eb-สทล.๑๕/๑๑/๒๕๖๖ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
56 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - หนองบ้วย ระหว่าง กม.๑๗๑+๒๕๐ - กม.๑๗๒+๕๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/10/2565 eb-สทล.๑๕/๑๐/๒๕๖๖ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
57 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๕๒๐๐ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาตะเครา - ท่าแลง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๘๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๕,๙๕๓ SQ.M.) 03/10/2565 eb-สทล.๑๕/๙/๒๕๖๖ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
58 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน ราชบุรี - ปากท่อ ระหว่าง กม.๑+๑๓๕ - กม.๓+๓๐๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/10/2565 eb-สทล.๑๕/๑๘/๒๕๖๖ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
59 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง-เขาวัง ระหว่าง กม.๑๔๑+๐๑๐-กม.๑๔๒+๘๘๕ และ กม.๑๔๔+๓๓๐-กม.๑๔๕+๕๘๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๑๔๐ กม.) 03/10/2565 eb-สทล.๑๕/๒๑/๒๕๖๖ ลว.๑๘ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
60 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.๖๙+๙๒๕ - กม.๗๒+๕๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/10/2565 eb-สทล.๑๕/๓/๒๕๖๖ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 46 ถึง 60 จาก 186 รายการ