วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.๗๒+๕๘๐ - กม.๗๕+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/04/2567 สทล.15.1/พ.1/54/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
32 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน วังไคร้ - เขื่อนแก่งกระจาน ระหว่าง กม.๑๕+๓๐๐ - กม.๑๗+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๙๐๐) 01/04/2567 สทล.15.1/พ.1/45/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
33 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากท่อ - ห้วยศาลา ระหว่าง กม.๑+๑๐๐ - กม.๓+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๓๐๐ กม.) 29/03/2567 eb-สทล.15/2/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
34 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๑๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขื่อนเพชร - บางกุฬา ระหว่าง กม.๑๐+๒๔๔ - กม.๑๒+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๒๐๖ กม.) 28/03/2567 eb-สทล.15/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
35 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๖๔+๔๑๗ - กม.๓๖๖+๐๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/11/2565 eb-สทล.๑๕/๓๙/๒๕๖๖ ลว.๒๑ พ.ย. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
36 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.๑๘+๕๑๕ - กม.๒๐+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/10/2565 eb-สทล.๑๕/๓๖/๒๕๖๖ ลว.๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
37 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.๙+๘๕๐ - กม.๑๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/10/2565 eb-สทล.๑๕/๓๓/๒๕๖๖ ลว.๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
38 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.๑๒+๔๕๕ - กม.๑๓+๗๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/10/2565 eb-สทล.๑๕/๓๔/๒๕๖๖ ลว.๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
39 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.๘๓+๔๐๐ - กม.๘๔+๖๐๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/10/2565 eb-สทล.๑๕/๓๗/๒๕๖๖ ลว.๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
40 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หนองหอย - เตาปูน ระหว่าง กม.๙+๒๔๒ - กม.๑๐+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/10/2565 eb-สทล.๑๕/๓๘/๒๕๖๖ ลว.๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
41 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขาตะเครา - ท่าแลง ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๑๒+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/10/2565 eb-สทล.๑๕/๓๒/๒๕๖๖ ลว.๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
42 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.๗๓+๙๕๐ - กม.๗๕+๑๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/10/2565 eb-สทล.๑๕/๑๙/๒๕๖๖ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
43 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางแพ - บางพรม ระหว่าง กม.๐+๒๗๐ - กม.๔+๐๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/10/2565 eb-สทล.๑๕/๑๖/๒๕๖๖ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
44 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.๓๒๓๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เด่นมะขาม-บางเลน ระหว่าง กม.๑๓+๗๗๐-กม.๑๔+๗๒๐ (รวมปรับปรุงบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/10/2565 eb-สทล.๑๕/๗/๒๕๖๖ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
45 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บางแพ - บางพรม ระหว่าง กม.17+200 - กม.18+500 ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/10/2565 eb-สทล.๑๕/๑๗/๒๕๖๖ ลว.๑๒ ต.ค. ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 31 ถึง 45 จาก 185 รายการ