วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ศีรษะทอง - วัดปรีดาราม ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๗+๑๕๐, กม.๘+๔๐๐ - กม.๑๐+๑๐๐ (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๗๓,๖๒๙ ตร.ม.) 04/04/2567 สทล.15.1/พ.1/106/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
17 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาลูกช้าง - ห้วยโสก ระหว่าง กม.๑๕+๔๐๐ - กม.๑๘+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๙๕๐ กม.) 03/04/2567 สทล.15.1/พ.1/81/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
18 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๔๓+๖๐๐ - กม.๒๔๔+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/04/2567 สทล.15.1/พ.1/86/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
19 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ศีรษะทอง-วัดปรีดาราม ระหว่าง กม.๗+๑๕๐-กม.๘+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง(๑.๒๓๕ กม) 03/04/2567 สทล.15.1/พ.1/74/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
20 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.๗๘+๒๕๐ - กม.๗๙+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/04/2567 สทล.15.1/พ.1/66/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
21 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๙๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.๒๐+๕๑๕ - กม.๒๓+๔๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๙๕๕ กม.) 02/04/2567 สทล.15.1/พ.1/72/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
22 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน หนองหอย - เตาปูน ระหว่าง กม.๑๐+๒๕๐ - กม.๑๑+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/04/2567 สทล.15.1/พ.1/70/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
23 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔.๒๐๐ กม.) 01/04/2567 สทล.15.1/พ.1/68/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
24 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๓๗๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางสะพาน - หนองหัดไท ระหว่าง กม.๑๑+๙๐๐ - กม.๑๕+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๕๕๐ กม.) 01/04/2567 สทล.15.1/พ.1/76/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
25 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน ห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.๙๔+๐๐๐ - กม.๙๖+๙๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๙๕๐ กม.) 01/04/2567 สทล.15.1/พ.1/62/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
26 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง งมป.๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล.๓๔๙๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๑, ๐๑๐๒ ตอน เขื่อนเพชร-วังไคร้,วังไคร้-เขื่อนแก่งกระจาน ระหว่าง กม.๘+๐๕๐-กม.๙+๔๐๐,กม.๙+๔๐๐-กม.๙+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/04/2567 สทล.15.1/พ.1/60/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
27 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน แพรกหนามแดง - วังมะนาว ระหว่าง กม.๘๒+๑๐๐ - กม.๘๒+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/04/2567 สทล.15.1/พ.1/58/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
28 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๐ - กม.๑๒+๔๕๕ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๔๕๕ กม.) 01/04/2567 สทล.15.1/พ.1/50/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
29 การพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน หนองบ้วย - ห้วยทรายใต้ ระหว่าง กม.๒๐๐+๖๕๐ - กม.๒๐๑+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๐๕๐ กม.) 04/04/2567 สทล.15.1/พ.1/56/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
30 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๒ ตอน เขาวัง - หนองบ้วย ตอน ๓ ที่ กม.๑๗๒+๖๖๑ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 01/04/2567 สทล.15.1/พ.1/64/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 16 ถึง 30 จาก 185 รายการ