วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๕๐+๙๖๘ - กม.๕๒+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/03/2563 eb - สทล.๑๕/๓๔/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
152 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓+๘๐๐ - กม.๕+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 31/03/2563 eb - สทล.๑๕/๓๓/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
153 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑+๓๖๓ - กม.๑๒+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/03/2563 eb - สทล.๑๕/๓๒/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
154 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.๑๙+๑๐๐ - กม.๒๐+๖๙๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/03/2563 eb - สทล.๑๕/๓๑/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
155 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๖๐๐ - กม.๖๘+๓๒๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/03/2563 eb - สทล.๑๕/๒๙/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
156 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๕ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๒+๖๕๖.๖๒ - กม.๗๓+๙๖๑ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 26/03/2563 eb - สทล.๑๕/๓๐/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
157 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน ปากท่อ - สระพัง ระหว่าง กม.๑๓๑+๘๑๕ - กม.๑๓๔+๓๓๓ LT. ปริมาณงาน ๒.๕๑๘ กม. 26/03/2563 eb - สทล.๑๕/๒๘/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
158 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เพชรบุรี - บ้านแหลมฝั่งตะวันตก ระหว่าง กม.๑๐+๓๖๒ - กม.๑๒+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/03/2563 eb - สทล.๑๕/๑๙/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
159 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๑๗๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เพชรบุรี - หาดเจ้าสำราญ ระหว่าง กม.๓+๕๐๐ - กม.๕+๑๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/03/2563 eb - สทล.๑๕/๒๐/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
160 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๒๐๐๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ชะอำ - วังโบสถ์ ระหว่าง กม.๒๒+๙๐๐ - กม.๒๓+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/03/2563 eb - สทล.๑๕/๒๑/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
161 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ราชบุรี - แก้มอ้น ระหว่าง กม.๒๙+๘๗๒ - กม.๓๑+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/03/2563 eb - สทล.๑๕/๒๔/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
162 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.๑+๒๒๕ - กม.๒+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/03/2563 eb - สทล.๑๕/๒๕/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
163 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู ระหว่าง กม.๒๓๙+๕๙๘ - กม.๒๔๐+๗๓๒ LT., RT. ปริมาณงาน ๒.๔๑๒ กม. 25/03/2563 eb - สทล.๑๕/๒๖/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
164 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๓๒+๒๐๐ - กม.๒๓๓+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/03/2563 eb - สทล.๑๕/๒๗/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
165 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.๗+๗๕๐ - กม.๙+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 25/03/2563 eb - สทล.๑๕/๒๒/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 151 ถึง 165 จาก 185 รายการ