วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน บางเลน - ลำลูกบัว ระหว่าง กม.๕๖+๖๑๕ - กม.๕๘+๒๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๕๙๕ กม.) 05/11/2563 eb - สทล.๑๕/๑๔/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
137 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๒+๘๖๙ - กม.๓๕+๖๔๑ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๗๗๒ กม.) 03/11/2563 eb - สทล.๑๕/๑๐/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
138 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๘+๕๔๙ - กม.๒๑+๐๐๗ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๔๕๘ กม.) 03/11/2563 eb - สทล.๑๕/๘/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
139 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว-หนองหมู ระหว่าง กม.๒๔๐+๔๐๒-กม.๒๔๐+๙๒๖ LT.,กม.๒๔๑+๐๓๘-กม.๒๔๑+๗๒๗ LT.,กม.๒๓๙+๔๓๐-กม.๒๓๙+๙๒๘ RT.,ฯ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑.๙๐๕ กม.) 03/11/2563 eb - สทล.๑๕/๑๑/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
140 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๑,๐๑๐๒ ตอนสี่แยกปฐมพร-เขาบ่อ,เขาบ่อ-ท่าทอง ระหว่าง กม.๗+๑๐๐-กม.๘+๔๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๐๙๐ กม.) 03/11/2563 eb - สทล.๑๕/๙/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
141 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๓๔+๕๘๗ - กม.๑๓๘+๘๗๐ CT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔.๒๘๓ กม.) 03/11/2563 eb - สทล.๑๕/๕/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
142 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน สระพัง - เขาวัง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๔๕+๙๐๐ - กม.๑๕๐+๐๐๐ CT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔.๑๐๐ กม.) 03/11/2563 eb - สทล.๑๕/๗/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
143 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๔๐๑ ตอน ห้วยชินสีห์ - ปากท่อ ระหว่าง กม.๑๑๒+๘๓๗ - กม.๑๒๐+๘๐๐ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๖๘๔ กม.) 03/11/2563 eb - สทล.๑๕/๖/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
144 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปากท่อ - ห้วยศาลา ระหว่าง กม.๓+๓๒๕ - กม.๑๐+๙๕๕ (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔.๐๑๐ กม.) 03/11/2563 eb - สทล.๑๕/๔/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
145 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๓๐๑ ตอน สระกระเทียม - คลองอีจาง ระหว่าง กม.๖๗+๓๓๔ - กม.๗๐+๕๐๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓.๑๖๖ กม.) 03/11/2563 eb - สทล.๑๕/๑๒/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
146 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ช้างแรก - บางสะพานน้อย ระหว่าง กม.๑๐+๕๙๐ - กม.๑๒+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/10/2563 eb - สทล.๑๕/๓/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
147 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาบ่อ - ท่าทอง ระหว่าง กม.๒๕+๐๐๐ - กม.๒๗+๐๐๐ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/10/2563 eb - สทล.๑๕/๒/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
148 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เขื่อนเพชร - ห้วยโสก ระหว่าง กม.๗+๑๕๐ - กม.๑๓+๖๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/10/2563 eb - สทล.๑๕/๑/๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 15
149 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๔,๙ ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน เจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.๐+๑๐๐ - กม.๑+๒๒๕ ระยะทาง ๑.๑๒๕ กิโลเมตร โดยขยายช่องทางจราจรและสะพาน จาก ๒ ช่องจราจร เป็น ๔ ช่องจราจร พร้อมไหล่ทาง ข้างละ ๒.๕๐ เมตร และเกาะกลางถนน ๑ สายทาง ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/04/2563 eb - สทล.๑๕/๓๖/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
150 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๐๕๔๐ ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอน ห้วยทรายใต้ – วังยาว ที่ กม.๒๑๖+๕๙๗ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/04/2563 eb - สทล.๑๕/๓๕/๒๕๖๓ สำนักงานทางหลวงที่ 15
แสดง 136 ถึง 150 จาก 185 รายการ